Hytaý poslamaýan polatdan eksport edýär

Gysga düşündiriş:

409/410/430/304/309/310/321/316 polat plastinka


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Poslamaýan polatdan ýasalan polatlar, adatça, poslamaýan polatdan ýasalan polotnoýlar we kislota çydamly polat listler üçin umumy termin. Bu asyryň başynda poslamaýan polat plitalaryň ösüşi häzirki zaman senagatynyň ösmegi we ylmy we tehnologiki ösüş üçin möhüm material we tehniki esas döretdi. Dürli häsiýetli poslamaýan polatdan ýasalan polatlaryň köp görnüşi bar we kem-kemden ösüş prosesinde birnäçe esasy kategoriýalary emele getirýär. Guramanyň gurluşyna görä, ol dört kategoriýa bölünýär: austenit poslamaýan polat plastinka, Martens poslamaýan polat plastinka (ýagyş gaty poslamaýan polat plastinkany goşmak bilen), ferrit poslamaýan polat plastinka we austenit plus ferrite duplex poslamaýan polat plastinka.

Polat plastinkadaky esasy himiki kompozisiýa ýa-da käbir häsiýetli elementler hrom poslamaýan polat plastinka, hrom nikel poslamaýan polat plastinka, hrom nikel molibden poslamaýan polat plastinka we pes uglerod poslamaýan polat plastinka, ýokary molibden poslamaýan polat plastinka, ýokary arassalyk poslamaýan polat plastinka we şuňa meňzeşler. Polat plitalaryň öndürijilik aýratynlyklaryna we ulanylyş klassifikasiýasyna laýyklykda azot kislotasyna çydamly poslamaýan polat plitalara, kükürt kislotasyna çydamly poslamaýan polat plitalara, poslamaýan poslamaýan polat plitalara, ýokary poslamaýan polat plitalara we ş.m. bölünýär. Polat plastinkanyň funksional aýratynlyklaryna görä klassifikasiýa edilip, pes temperatura poslamaýan polatdan, magnitli poslamaýan polatdan, erkin kesilen poslamaýan polatdan, super plastmassa poslamaýan polatdan we ş.m. bölünýär.

Köplenç ulanylýan klassifikasiýa usuly polat plastinkanyň gurluş aýratynlyklaryna we polat plastinkanyň himiki düzümine we ikisiniň utgaşmagyna görä toparlara bölünýär. Adatça, martensit poslamaýan polat plastinka, ferrit poslamaýan polat plastinka, austenit poslamaýan polat plastinka, iki gezek poslamaýan polat plastinka we ýagyşlary poslamaýan polat plastinka ýa-da iki kategoriýa bölünýär: hrom poslamaýan polat plastinka we nikel poslamaýan polat plastinka. Giňden ulanylýan adaty goşundylar: maşynlar we kagyz öndürmek üçin enjamlar, mehaniki enjamlar, boýag enjamlary, filmleri gaýtadan işleýän enjamlar, turbageçirijiler, kenarýaka sebitlerdäki binalar üçin daşarky materiallar we ş.m.

Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýedir we kislotalar, aşgar gazlar, erginler we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan poslama garşydyr. Ansat poslamaýan, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy polatdyr.
öndürijiligi

Gaplamak:

f0cfbe04f73c8e9ce1d3085067d050d

 

2be104bcaf772549a0cca1509e23ac5

 

8c54f5e6a5cac243a2ffd7eeabb36d9

Önüm aýratynlyklary

Poslama garşylyk
Poslamaýan polatdan ýasalan polotno, durnuksyz nikrom 304-e meňzeş umumy poslama garşy durmak ukybyna eýedir. Hrom karbidiniň temperatura diapazonynda uzak wagtlap gyzdyrylmagy, poslaýjy serişde 321 we 347 garyndylaryna täsir edip biler. Esasan ýokary temperatura goşundylarynda ulanylýar, ýokary temperatura goşundylary aşaky temperaturalarda transgranulýar poslama ýol bermezlik üçin materiallara güýçli duýgurlygy talap edýär.

Temperatureokary temperaturanyň okislenme garşylygy
Poslamaýan polat plitalaryň ýokary temperatura okislenme garşylygy bar, ýöne okislenme derejesi daşky gurşaw we önüm morfologiýasy ýaly mahsus faktorlara täsir edýär.

Fiziki aýratynlyklary
Metalyň ýylylyk geçiriji koeffisiýenti, metalyň ýylylyk geçirijiligine goşmaça beýleki faktorlara baglydyr. Köplenç filmiň ýylylygyň ýaýramagy koeffisiýenti, masştab we metal üstki ýagdaýy. Poslamaýan polat ýüzüni arassa we tertipli saklaýar, şonuň üçin onuň ýylylyk geçirijiligi ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan beýleki metallardan has gowudyr. “Liaocheng Suntory Poslamaýan Polat” poslamaýan polatdan ýasalan plastinalar üçin tehniki ülňüleri üpjün edýär. Ajaýyp poslama garşylygy, egirme prosesi we kebşirleýiş ýeriniň berkligi we kebşirlenen böleklerde möhürlemegiň ajaýyplygy bilen ýokary güýçli poslamaýan polat plitalar. Hususan-da, C: 0.02% ýa-da ondanam az, N: 0.02% ýa-da ondanam az, Cr: 11% ýa-da ondanam köp we 17% -den az, we Si, Mn, P, S, Al, Ni-iň degişli mazmuny bar we 12-ni kanagatlandyrýar Mo Cr Mo 1.5Si ≤ 17, 1 ≤ Ni 30 (CN) 0,5 (Mn Cu) ≤ 4, Cr 0.5 (Ni Cu) 3.3Mo ≥ 16.0, 0,006 ≤ CN ≤ 0.030 poslamaýan polat plastinka 850 ~ 1250 ° C çenli gyzdyrylýar , soňra bolsa 1 ° C / s temperaturada sowadyş tizligini sowatmak üçin ýokardaky ýylylyk bejergisi. Şeýlelik bilen, ses mukdary 12% ýa-da ondanam köp bolan martensit, ýokary güýji 730 MPa ýa-da ondanam köp, poslama garşylyk, egilmek ukyby we kebşirlenen ýylylyk täsir edýän zonada ýokary güýçli poslamaýan polatdan ybarat gurluş bolup biler. berklik. Mo, B we ş.m. ulanyp, kebşirlenen bölegiň metbugat iş häsiýeti ep-esli gowulaşyp biler.

Kislorodyň we gazyň alawy poslamaýan polady kesip bilmeýär, sebäbi poslamaýan polat aňsat okislenmeýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler