Poslamaýan polat meýdany we gönüburçly turba

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan inedördül turbanyň iki görnüşi bar, biri kebşirlenýär, beýlekisi bökdençsiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Poslamaýan inedördül turbanyň iki görnüşi bar, biri kebşirlenýär, beýlekisi bökdençsiz. Adaty synp 201, 304, 316, 310, 409, 420 we ş.m.
Kebşirlenen, adatça kebşirlenen maşyn bilen poslamaýan polatdan kebşirlenýär. Arza, adatça el demir ýaly bezeg üçin ulanylýar.
Beýleki görnüşi bökdençsiz inedördül turba, adatça tegelek bökdençsiz turbadan ýasalýar, bu skaur turbasy ýokary basyşy göterip bilýär we daşky görnüşi hem ajaýyp. In engineeringenerçilik, kömür känleri, dokma, elektrik energiýasy, gazan, maşyn, harby we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. 304 synp arzan we daşarky gurşawda ulanylyp bilner, şonuň üçin polat gurluş taslamasynda has meşhurdyr.

Barlag suraty:

Müşderi üçin ölçeg, PMI synagy ýaly gözden geçiriş hyzmatyny hödürläp bileris. Beýlekiler halaýarlar

AOAK KESEL GURAMASY
Iňlis dilindäki wersiýada MTC 3.1
ECazgy üçin PMI synag synagy
MARKING: MR NOMER - ITEM NOMERI - STANDART - GRADE - SIZE - ATYL NOOK.

2
10
13

Gaplamak:

6

 

product

Üstünligi:

Çig mal ýokary hilli wada berýän Top önümçiliginden.

Takyk tehnologiýa takyk ululyga çydamlylygy tassyklaýar.

Netijeli satuw topary size dogry teklip berýär.

Satuwdan soň topar önüm kepilligini hödürleýär we goldaýar.

Hil barlagy:

02

Hyzmatymyz :

01

RFQ:

1-nji sorag: Öndürýärsiňizmi ýa-da Söwdagärmi?

J: Ikimizem öndüriji we söwdagär

2-nji sorag: Mysal hödürläp bilersiňizmi?

J: Kiçijik nusgany mugt hödürläp bolýar, ýöne alyjy gyssagly tölegi tölemeli

3-nji sorag: gaýtadan işlemek hyzmatyny hödürläp bilersiňizmi?

J: Kesmek, burawlamak, reňklemek, galvanizasiýa we ş.m. hödürläp bileris ...

4-nji sorag: Polatdan artykmaçlygyňyz näme?

J: Çyzgylary ýa-da haýyşy satyn almak üçin polat gurluşyny akoridng düzüp bileris.

5-nji sorag: Logistik hyzmatyňyz nähili?

J: ippingük daşamakda baý tejribä eýe, durnukly we ýokary hilli gämi liniýasyny hödürläp biljek hünärmen logistik toparymyz bar.

Aragatnaşyk ýoly:

Öýjük / whatsapp / Wechat: +86 182 4897 6466

Skype: roger12102086

Facebook: roger@shhuaxinsteel.com

Bazar:

Daşary ýurtlar üçin Günorta Aziýadan, Afrikadan, Günorta Amerikadan Singapur, Wýetnam, Braziliýa, Gana, Täze Zelandiýa, Ispaniýa, Mawritis, Dubaý we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler