Priceakynda bahalar ýokarlanýar

Priceakynda bahalar ýokarlanýar
Çap edilen: 2016-01-04 17:05:45 Tekstiň ululygy: 【BIG】 ED MEDIUM】 【Kiçijik】
Gysgaça mazmun: 2015-nji ýylyň ahyry we 2016-njy ýylyň başy, poladyň bahasy ýokarlanýar
Recentlyakynda poladyň bahasy köp üýtgeýär, geçen hepdeden ýokarlanýar, munuň sebäbi näme? Aşakdaky sebäpler bolup biler:

1. köp polatdan ýasalan önümler hemişe kemçilik saklaýar, şonuň üçin ýapylmaly.

2. zerurlyk içerki we daşarky bazardan çykarylýar.

3. Hytaýda Täze ýyl gelýär, köp işçi dogduk şäherine gaýdyp geldi, şonuň üçin poladyň önümçiligi çäklidir.

4. Senagat gurluşynyň kämilleşdirilmegi köp zawodlaryň önümçiligiň kiçelmegine sebäp bolup bilýän düzedişlere sebäp bolýar.

Her niçigem bolsa, bu konditon gysga wagtyň içinde saklanyp bilner, ýöne bu tutuş eknomisiýanyň ýagdaýyna bagly, şonuň üçin diňe zerur zatlary satyn alyň we oňa üns beriň, üýtgeşiklikler bolanda bellik ederis we habar bereris.

Bellik: bahalaryň üýtgemegi


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr